ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการชุมชนและสร้างพื้นที่ติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับผู้อาศัยในชุมชน และ/หรือ ผู้ดูแลชุมชนพนักงานนิติบุคคลและ/หรือกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่บ้าน เราจึงให้บริการเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายที่สุดในการอยู่อาศัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการไม่ว่าคุณจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวคุณเอง คุณรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่เราจัดหาให้แก่คุณเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม

คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้


1. คำจำกัดความ
1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ www.urbanice.app หรือแอปพลิเคชั่น Urbanice
1.2. “เรา” หมายถึง บริษัท เออร์เบิน ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
1.3. “ชุมชน” หมายถึง คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน อาคาร อาคารสำนักงาน อาคารชุด หรือกลุ่มของสถานที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันซึ่งใช้บริการแพลตฟอร์ม
1.4. “ผู้ดูแลชุมชน” หมายถึง พนักงานนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ ที่ได้แจ้งแก่เราว่าจะเป็นตัวแทนของชุมชนในการดูแลชุมชนนั้น ๆ
1.5. ”คุณ” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม
1.6. “สถานที่อยู่อาศัย” หมายถึง ห้องคอนโดหนึ่งห้อง บ้านหนึ่งหลัง หรือสถานที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ หนึ่งแห่ง

2. ขอบเขตการให้บริการ
2.1. เราตั้งใจให้การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องง่าย เราจึงให้บริการแพลตฟอร์มสื่อกลางบริหารจัดการชุมชนระหว่างลูกบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือคอนโดกับ พนักงานนิติบุคคลและ/หรือกรรมการและ/หรือลูกบ้านด้วยกัน โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
2.1.1. แจ้งพัสดุผ่านแพลตฟอร์ม และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้ QR Code ในการขอรับพัสดุ
2.1.2. แจ้งเตือนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2.1.3. จองห้องหรือบริการส่วนกลาง
2.1.4. แจ้งซ่อม
2.1.5. บริการโซเชียล
2.1.6. แจ้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในชุมชน
2.1.7. พูดคุยสื่อสารกับผู้ดูแลชุมชน ผ่านช่องทางแชท
2.1.8. รับรู้ข่าวสารและประกาศได้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
2.1.9. ให้บริการสมุดโทรศัพท์ เช่น เบอร์โทรสำนักงานนิติบุคคล
2.1.10. ให้บริการอื่น ๆ เช่น แจ้งสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ของร้านค้า บริการช่องทางติดต่อเพื่อขอรับบริการกับผู้ให้บริการภายนอก
2.2. เราตั้งใจให้การจัดการเรื่องการอยู่อาศัยเป็นเรื่องสะดวกสบายและไม่สร้างภาระ นอกจากเป็นบริการที่ระบุไว้ชัดเจนในเอกสารที่เกี่ยวข้องว่ามีค่าบริการ เราจึงให้บริการแพลตฟอร์มกับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ร้านค้าต่าง ๆ ที่โฆษณาสิทธิพิเศษและส่วนลดบนแพลตฟอร์มของเราจะจ่ายค่าบริการใช้พื้นที่โฆษณาให้แก่เรา การที่คุณใช้บริการของเราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราโฆษณาสิทธิพิเศษและส่วนลดของร้านค้าต่าง ๆ ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจให้แก่คุณผ่านแพลตฟอร์ม โดยเราอาจให้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ร้านค้าเพื่อการขายและการโฆษณาของร้านค้า ทั้งนี้ เราจะไม่เผยแพร่ ขาย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ร้านค้าหรือบุคคลภายนอก จนกว่าเราจะได้รับความยินยอมจากคุณหรือเป็นกรณีที่เรามีสิทธิจะทำได้ตามกฎหมาย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://urbanice.app/policy#privacy
2.3. เราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างคุณกับผู้ดูแลชุมชน และเป็นช่องทางในการโฆษณาสำหรับร้านค้า คุณรับรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ดูแลชุมชน นิติบุคคลเจ้าของโครงการ พนักงานนิติบุคคล กรรมการหรือร้านค้า รวมทั้งไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน และ/หรือ นายจ้าง-ลูกจ้าง และ/หรือ ตัวการ-ตัวแทนกับนิติบุคคลเจ้าของโครงการและ/หรือกรรมการและ/หรือร้านค้าแต่อย่างใด

3. การสร้างบัญชีผู้ใช้
3.1. ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดรหัสผ่าน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ-สกุล อีเมล เพศ วันเกิด (สามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลเพศ และ/หรือ วันเกิดได้) และรหัสเชิญ (Invitation Code) ที่คุณได้รับจากผู้ดูแลชุมชน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่คุณให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในเมนูข้อมูลผู้ใช้
3.2. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณรับรองว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
3.3. สถานที่อยู่อาศัย 1 แห่งสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้มากกว่า 1 บัญชี โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องส่ง invitation code ที่ได้รับจากผู้ดูแลชุมชนสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แก่ผู้อาศัยหรือผู้เช่า
3.4. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณจะต้องระบุสถานะของตนเองตามความเป็นจริงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้อยู่อาศัย หรือผู้เช่า
3.5. บัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชีสามารถเพิ่มสถานที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มากกว่า 1 สถานที่ โดยเลือกเมนู “ห้องของฉัน” และกด “เพิ่มห้อง”
3.6. คุณยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของคุณถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้คุณรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าคุณได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก

4. บริการเกี่ยวกับพัสดุ
4.1. เมื่อผู้ดูแลชุมชนกรอกข้อมูลพัสดุที่ส่งถึงคุณเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อม QR Code สำหรับให้ผู้ดูแลชุมชนแสกนในขั้นตอนที่คุณไปรับพัสดุ
4.2. หากสถานที่อยู่อาศัย 1 แห่งมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี ระบบจะแจ้งเตือนทุกบัญชีผู้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยนั้น และสร้าง QR Code รับพัสดุที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบัญชี เพื่อให้ตรวจสอบผู้รับพัสดุได้ เมื่อมีการนำ QR Code ใดๆ สำหรับสถานที่อยู่อาศัยนั้นไปใช้รับพัสดุแล้ว จะไม่สามารถใช้ QR Code อื่นๆ ในการรับพัสดุชิ้นนั้นได้อีก
4.3. QR Code สำหรับรับพัสดุแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ที่สร้างตาม invitation code ของสถานที่อยู่อาศัยนั้นเท่านั้น เพื่อให้พัสดุของคุณถูกส่งถึงมือคุณอย่างถูกต้อง โปรดเก็บ QR Code นี้ไว้เป็นความลับ คุณรับรู้ว่าระบบ QR Code เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจดบันทึกการรับพัสดุ ไม่ใช่ระบบยืนยันตัวตนของผู้รับพัสดุ เราไม่รับรองว่าผู้ที่นำ QR Code มาแสกนรับพัสดุคือผู้รับตามที่ระบุบนพัสดุ หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพัสดุนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิในพัสดุนั้น โดยผู้ดูแลชุมชนยังคงมีหน้าที่ในการยืนยันตัวตนว่าผู้ที่นำ QR Code มาขอรับพัสดุเป็นผู้มีสิทธิรับพัสดุหรือไม่ และเพื่อให้พัสดุของคุณส่งถึงมือผู้มีสิทธิได้รับที่แท้จริง คุณรับรู้ว่าผู้ดูแลชุมชนยังมีอำนาจในการปฏิเสธการมอบพัสดุให้แก่คุณได้หากเห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้มีสิทธิในพัสดุดังกล่าว
4.4. เนื่องจาก QR Code จะถูกส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณที่สร้างโดย Invitation Code ของสถานที่อยู่อาศัยที่พัสดุส่งถึงเท่านั้น คุณยอมรับว่าเมื่อมีผู้นำ QR Code สำหรับรับพัสดุที่สร้างขึ้นให้แก่บัญชีผู้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยของคุณมารับพัสดุไปแล้ว ให้ถือว่าคุณได้รับพัสดุ โดยคุณตกลงจะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่คุณเกี่ยวกับการที่มีผู้นำ QR Code ที่ส่งให้แก่บัญชีผู้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยของคุณมารับพัสดุของคุณโดยที่คุณไม่ได้ยินยอม

5. บริการสิทธิพิเศษ
5.1. คุณสามารถดูสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ได้ภายในเมนูสิทธิพิเศษหรือช่องทางอื่นตามที่เรากำหนด ทั้งนี้ เราเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ร้านค้าโฆษณาสิทธิพิเศษและส่วนลดเท่านั้น สิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ เป็นสิทธิที่ร้านค้าให้แก่คุณ ข้อมูลสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ร้านค้าจัดส่งให้เราซึ่งเราจัดแสดงให้บนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตรวจสอบความถูกต้อง ร้านค้ายังมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษหรือส่วนลดได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดกับทางร้านค้าอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด

6. บริการจองห้องหรือบริการส่วนกลาง
คุณสามารถจองห้องหรือบริการส่วนกลางได้บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ รายละเอียดห้องส่วนกลางและบริการส่วนกลาง รวมถึงเงื่อนไขในการจองเป็นไปตามที่ผู้ดูแลชุมชนกำหนด

7. บริการแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย
7.1. แพลตฟอร์มของเรามีบริการช่องทางแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย โดยเมื่อผู้ดูแลชุมชนกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายบนระบบ คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายผ่านทางช่องทางแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย
7.2. คุณรับรู้ว่าเราให้บริการช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น แพลตฟอร์มจะแจ้งเตือนยอดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อผู้ดูแลชุมชนกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่เรากำหนดในระบบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามที่ผู้ดูแลชุมชนระบุ เราไม่รับผิดใด ๆ ในกรณีที่ข้อความแจ้งเตือนไม่ถูกต้องและในกรณีที่คุณได้รับความเสียหายใด ๆ จากการแจ้งเตือนหรือจากการไม่ได้รับการแจ้งเตือน ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องหรือกรณีที่มีข้อผิดพลาดอื่นใดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนและค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อผู้ดูแลชุมชนโดยตรง
7.3. คุณรับรู้ว่าเราไม่ได้ให้บริการทวงถามหรือติดตามหนี้แต่ประการใด

8. บริการแจ้งซ่อม
8.1. แพลตฟอร์มของเรามีบริการแจ้งซ่อม ซึ่งคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการซ่อมแซมงานต่าง ๆ ได้ โดยไปที่หัวข้อ “แจ้งซ่อม” และระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ซ่อม จากนั้นผู้ดูแลชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานต่อไป
8.2. คุณเข้าใจและยอมรับว่าผู้ดูแลชุมชนเป็นผู้ตอบสนองและให้บริการ รวมถึงเป็นผู้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบริการซ่อมแซมและอัตราค่าบริการงานช่าง
8.3. การชำระค่าบริการงานช่างเป็นไปตามกฎระเบียบของชุมชนที่คุณอาศัยอยู่
8.4. คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราเพียงอำนวยความสะดวกแก่คุณโดยการเป็นช่องทางสำหรับให้คุณแจ้งความต้องการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการซ่อมแซมแก่คุณเท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ตอบสนองและ/หรือให้บริการการซ่อมแซมแต่ประการใด เราจึงไม่สามารถรับผิดใด ๆ ในกรณีที่ข้อมูลที่ปรากฏนั้นไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดประการอื่นใด รวมถึงกรณีที่คุณได้รับความเสียหายจากบริการซ่อมแซมดังกล่าว หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการงานช่างโปรดติดต่อผู้ดูแลชุมชนโดยตรง

9. บริการโซเชียล
9.1. บริการโซเชียลคือบริการพื้นที่สำหรับให้คุณและผู้อาศัยในชุมชนท่านอื่น รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนอื่น ๆ สามารถติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ประสบการณ์และข้อมูลใด ๆ ได้อย่างอิสระภายใต้กฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์ม โดยคุณสามารถกำหนดขอบเขตการแสดงเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ลงบนโซเชียลได้ว่าจะให้แสดงที่ชุมชนใด
9.2. คุณเข้าใจและยอมรับว่า ผู้อยู่อาศัยท่านอื่นอาจทำการบันทึก คัดลอกหรือเผยแพร่เนื้อหาที่คุณได้เปิดเผยลงบนโซเชียลต่อไปได้ ทั้งในพื้นที่ของบริการโซเชียล หรือในพื้นที่อื่นนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งการกระทำของผู้อยู่อาศัยท่านอื่นนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
9.3. คุณเข้าใจว่าข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้นำเข้าหรือเผยแพร่บนบริการโซเชียลนั้น คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9.4. คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางเพื่อให้คุณกับผู้อาศัยในชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่คุณและผู้อาศัยในชุมชนคนอื่นเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ เราไม่ได้คัดกรองล่วงหน้าและควบคุมเนื้อหาที่คุณและผู้อาศัยในชุมชนนำเข้าสู่ระบบ เราจึงไม่สามารถรับรองว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกได้
9.5. เราตั้งใจให้การสื่อสารบนแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติกันและกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในการใช้บริการติดต่อสื่อสารบนแพลตฟอร์ม คุณตกลงจะปฏิบัติตามกฎการสื่อสารบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด ดังนี้
9.5.1. ใช้ชื่อนามสกุลและรูปจริงของคุณ
9.5.2. ใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้อื่น
9.5.3. ไม่กระทำการใดที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าทอผู้อื่น
9.5.4. ม่นำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่อาจสร้างความแตกตื่น และไม่ปล่อยข่าวลวง
9.5.5. ไม่ใช้ข้อความที่เป็นการกล่าวถึงชาติพันธุ์ ศาสนา หรือความเชื่อของผู้อื่นในแง่ลบ
9.5.6. ไม่พาดพิงหรืออ้างอิงหรือใช้ถ้อยคำใด ๆ ในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ
9.5.7. ไม่เผยแพร่รูปภาพ ลิงก์ หรือสื่ออนาจาร รวมถึงไม่ใช้ถ้อยคำที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร
9.5.8. ไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
9.6. พื้นที่ “ซื้อ-ขาย-ให้ฟรี” เป็นบริการพื้นที่สำหรับให้คุณประกาศซื้อขายหรือให้สินค้าของคุณกับผู้อาศัยในชุมชนท่านอื่น เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณ อย่างไรก็ดี คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางระหว่างคุณกับผู้อาศัยในชุมชนท่านอื่นเท่านั้น คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบการซื้อขายหรือให้ดังกล่าวที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่อนุญาตให้คุณซื้อขายหรือให้สินค้าที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในพื้นที่ดังกล่าว
9.7. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ
9.7.1. คุณรับรองว่าข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่คุณนำเข้าหรือเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มนั้น คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายในการนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลดังกล่าว
9.7.2. เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณตกลงว่า การที่คุณนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณได้ให้สิทธิแก่เราในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แปล และดัดแปลงเนื้อหาดังกล่าว จนกว่าคุณจะลบข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ นั้น
9.8. เรามีสิทธิในการลบข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงมีสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงบริการโซเชียลและลบบัญชีของคุณ หาก (1) คุณละเมิดกฎกติกา ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดหรือนโยบายอื่น ๆ ของเรา (2) เราได้รับการรายงานหรือข้อร้องเรียนจากผู้อื่น หรือได้รับแจ้งหรือคำกล่าวหาถึงการละเมิดสิทธิ หรือกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งหรือคำร้องทางกฎหมายให้ดำเนินการดังกล่าว (3) เป็นกรณีที่เราเห็นว่าสมควรหรือจำเป็น เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ นั้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวเป็นสิทธิของเราแต่เพียงผู้เดียว
9.9. เพื่อให้แพลตฟอร์มและชุมชนของเรามีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณสามารถช่วยรายงานการกระทำที่คุณเชื่อหรือเห็นว่าผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของท่านหรือผู้อื่น หรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ให้เราทราบได้โดยการ “รายงานโพสต์” ในแต่ละโพสต์ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
9.10. กรณีที่ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลของคุณถูกลบ หรือคุณถูกจำกัดการเข้าถึงบริการโซเชียล โปรดติดต่อ admin@urbanice.app

10. บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
10.1. เพื่อให้เราสามารถอำนวยความสะดวกแก่คุณได้สูงสุด เราได้จัดหาบริการที่จำเป็นต่อคุณมารวมไว้ที่เดียว โดยคุณสามารถเลือกบริการได้ที่ตัวเลือก “บริการ” โดยบริการดังกล่าวให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก
10.2. คุณสามารถชำระเงินค่าบริการได้โดยใช้ช่องทางที่จัดเตรียมไว้ในช่วงเวลานั้น ๆ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าการชำระเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน คุณไม่อาจเรียกร้องกับเราและ/หรือกับผู้ให้บริการภายนอกในกรณีเว็บไซต์เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้
10.3. คุณเข้าใจและยอมรับว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการนั้น ๆ เท่านั้น เราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ และเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับคุณและผู้ให้บริการเท่านั้น

11. บริการอื่นๆ
11.1. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจึงให้บริการ “แชทกับผู้ดูแลชุมชน” กับคุณ ซึ่งเป็นช่องทางให้คุณสามารถสอบถาม หรือพูดคุยกับผู้ดูแลชุมชนโดยตรงได้ โดยระยะเวลาทำการเป็นไปตามที่ชุมชนที่คุณอาศัยอยู่กำหนด
11.2. เราใส่ใจทุกความเดือดร้อนของคุณ เราจึงให้บริการ “ข้อเสนอแนะ” เพื่อให้คุณสามารถเสนอแนะ แนะนำ หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ต่อผู้ดูแลชุมชน อย่างไรก็ตาม คุณรับรู้ว่าเราเพียงให้บริการช่องทางในการร้องเรียนเท่านั้น ผู้มีหน้าที่แก้ไข หรือดำเนินการตามข้อร้องเรียนของคุณคือผู้ดูแลชุมชน เราไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ไข บรรเทา และ/หรือเยียวยา ข้อร้องเรียนหรือช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่อย่างใด เว้นแต่ข้อร้องเรียนนั้นเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม
11.3. เราให้บริการการบริหารจัดการการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ เช่น ประกาศข่าวสาร สมุดโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลชุมชน

12. การปิดบัญชีผู้ใช้
12.1. เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกใช้หรือไม่บริการแพลตฟอร์ม กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดแจ้งมาที่อีเมล admin@urbanice.app
12.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่ทำให้การให้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราจะแจ้งให้ทราบต่อไปและ/หรือในกรณีที่คุณกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

13. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล
ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ คุณสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://urbanice.app/policy#privacy

14. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
14.1. เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ คุณจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บุคคลอื่นใช้แพลตฟอร์มโดยเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ
14.2. เพื่อให้แพลตฟอร์มของเราเป็นช่องทางและชุมชนที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับทุกๆ คน คุณรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลใดๆ ที่คุณให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
14.3. คุณรับรู้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้ เช่น ข่าวประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นข้อมูลที่พนักงานนิติบุคคลและ/หรือกรรมการและ/หรือผู้ใช้บริการท่านอื่นและ/หรือร้านค้าเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ ซึ่งเราไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะสมบูรณ์และ/หรือตรงตามข้อเท็จจริงและ/หรือเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนี้
14.4. เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของคุณและผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายและ/หรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของคุณที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
14.5. คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้วย
14.6. เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้แพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ ในความขัดข้องของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
14.7. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว คุณตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

15. ทรัพย์สินทางปัญญา
15.1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้
15.2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
15.3. คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้

16. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม
คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม การที่คุณตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการแพลตฟอร์มหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว

17. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
17.1. คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
17.2. คุณสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู Terms & Conditions ทั้งนี้ หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มก่อนหน้า โปรดติดต่อ admin@urbanice.app

18. การละเว้นการใช้สิทธิ
การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

19. การขัดกันของเอกสาร
ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

20. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

21. ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เออร์เบิน ลิฟวิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 865/6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล : admin@urbanice.app
เบอร์ติดต่อ : 081-616-8911